Legal consulting: Tel: +359 888 71 0909, mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Юридически консултации относно учредяването на дружества и организации с нестопанска цел, структуриране на стартиращ бизнес в подходяща правна форма
 • Регистрация на дружества и организации с нестопанска цел (асоциации, фондации), клонове и търговски представителства на чуждестранни лица, както и промени в данните (капитал, адрес на управление, управителни органи и др.)
 • Организация на Общи събрания (при поискване включително водене на протокол и други административни  услуги)
 • Подготовка на пълен набор от документи за стартиране на бизнес, ежедневната дейност и финансирането на дружествата – търговски договори (за услуги или ли за покупко-продажба на стоки, изготвяне на Общи условия за търговия или услуги, Рамкови договори, лицензионни споразумения и договори за франчайзинг, заеми, особени залози и др.)
 • Участие в търговски преговори
 • Правно-диагностични одити на дружества (due diligence)

 • Правни съвети, свързани с всички аспекти и стъпки на ликвидационната процедура и нейните възможни алтернативи
 • Подготовка и подаване на пълния комплект документи, свързани с производството по ликвидация, в Агенцията по вписванията (този вид услуги изисква тясно сътрудничество със счетоводния отдел на клиента)
 • Правни консултации относно сроковете и необходимите действия, свързани с ликвидацията, пред органите по приходите (данъчните органи, Националния осигурителен институт и др. ) 

 • Консултации относно преструктурирането на действащ бизнес – стъпки, данъчни и правни ефекти и други аспекти на различните видове бизнес преструктуриране – сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма
 • Подготовка и подаване на пълния комплект документи за избраната форма на преструктуриране в Агенцията по вписванията, Търговски регистър (този вид услуги изисква тясно сътрудничество със счетоводния отдел на клиента)

 • Представителство пред българското Патентно ведомство, Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
 • Защита и регистрация на индустриален дизайн, търговски марки и марки за услуги, наименования за произход
 • Консултации относно правата на интелектуална собственост, свързани с медия и телевизионни програми, доставка на съдържание
 • Мониторинг на обекти на индустриална собственост
 • Правна защита срещу нарушения на права върху търговски марки, индустриален дизайн и други обекти на индустриалната собственост пред българското Патентно ведомство и компетентния съд
 • Подготовка на лицензионни договори и договори за франчайзинг
 • Оценка на данъчните ефекти, свързани с данъка при източника върху възнагражденията за използване на права на интелектуална собственост, франчайзиннг или подобен тип трансгранични споразумения 

 • Консултации, одити и правно съдействие за привеждане на дейността и документацията в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни (GDPR); 
 • Права на субектите на данни;
 • Права, задължения и отговорности на администраторите на лични данни и обработващите лични данни;
 • Длъжностно лице по защита на данните 

 • Изготвяне на трудови договори
 • Подготовка на граждански договори с външни експерти за възлагане на определена работа
 • Изработване на вътрешни разпореждания (заповеди), длъжностни характеристики и други вътрешни актове
 • Консултации в областта на трудовото право
 • Прекратяване на трудови и граждански договори, както и на договори за управление
 • Незаконно уволнение и възстановяване на работа
 • Споразумения за конфиденциалност със служителите и правни възможности за налагане на санкции на персонала
 • Изработване на проекти на Вътрешни правила в съответствие със спецификите на дружеството 

 • Консултации за възможностите за избягване или намаляване на негативните ефекти от издаването на административни актове, налагащи санкции (например: актове на органите по приходите (данъчните и други публични органи), Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, др.)
 • Изготвяне на възражения или жалби срещу административни актове пред компетентните органи (административни или съдебни)
 • Процесуално представителство пред съд във всички фази на съдебния процес по обжалване на административните актове
 • Правни консултации и/или представителство пред компетентните административни органи във връзка с приложимите административни режими
 • Правно съдействие на клиенти пред административните органи във връзка с успешното осъществяване на административни процедури за получаване на сертификати, лицензии или регистрация (за регистрационните режими), необходими за извършването на определен вид бизнес в България   

 • Правни консултации по всички аспекти на успешното участие на дружества или техните обединения в процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно българския Закон за обществените поръчки (ЗОП)
 • Правни съвети и съдействие относно подходящите форми на коопериране с цел участие в обществени поръчки, подготовка на необходимите правни документи в съответствие със специфичните изисквания на конкретния публичен търг
 • Правен анализ на актовете на възложителя (за откриване, прекратяване, спиране на процедура или за избиране на изпълнител на обществената поръчка) и оценяване на правните възможности за обжалването им
 • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд при обжалване на актове на възложителя, включително по специалните искания за налагане на временни мерки 

 • Консултации и подходящо правно съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове (в случай, че е възможно)
 • Процесуално представителство пред съдебни и арбитражни органи в гр. София (воденето на дела пред други съдилища в Република България би могло да бъде предмет на специална уговорка)
 • Съдебни спогодби